Image Alt

Regulamin

Regulamin

I Definicje

Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała Konto w Sklepie albo dokonała zamówienia poprzez Formularz Zamówień.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.czarnieccy-liny.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

II Postanowienia ogólne

2.1. Sklep internetowy sklep.czarnieccy-liny.pl prowadzony jest przez ZAKŁAD POWROŹNICZY S.C. EDYTA CZARNIECKA,HALINA CZARNIECKA z siedzibą w Wągrowcu, adres: ul. Ogrodowa 24-26, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 7660004120, REGON: 571000510

2.2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego sklep.czarnieccy-liny.pl, dostępnego pod adresem internetowym sklep.czarnieccy-liny.pl.

2.3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

2.4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

2.5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawi w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

2.6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

2.7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założeniu profilu.

2.8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

III Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklep.czarnieccy-liny.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawiera informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) przewidywanego czasu dostawy,

IV Cena i sposób zapłaty

4.1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

4.2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a) za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez firmę ZAKŁAD POWROŹNICZY S.C. EDYTA CZARNIECKA,HALINA CZARNIECKA . W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy sklep.czarnieccy-liny.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
b) przy odbiorze przesyłki u kuriera.

4.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4.6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego sklep.czarnieccy-liny.pl.

4.7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzysta z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 100 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

V Wysyłka

5.1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych.

5.2. Zamówiony towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w zamówieniu.

5.3. Koszty dostawy ponosi Klient.

5.4. Koszt dostawy zależny jest od podmiotu realizującego dostawę, sposobu płatności oraz wartości zamówienia, zgodnie z tabelą dostawy.

5.5. Klient ma możliwość wskazania adresu dostawy także poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koszt dostawy ponosi Klient bez względu na wartość zamówienia. Jednocześnie w przypadku wybrania adresu dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Klient nie ma możliwości zapłaty za pobraniem.

5.6. Koszt i przewidywalny czas dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzależniony jest od docelowego kraju dostawy, zgodnie z tabelą dostawy zagranicznej.

VI Zwrot – prawo do odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie.

6.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3. Sklep ma prawo nie przyjąć zwracanych produktów jeżeli: towar jest uszkodzony, widoczne są na nim ślady użytkowania, wydziela woń, nie posiada wszystkich metek, nie posiada żadnego dowodu zakupu (paragon, faktura, bankowe potwierdzenie zapłaty).

6.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

6.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

6.8. Do zwracanego produktu musi być załączony wypełniony przez klienta formularz zwrotu.

VII Reklamacje

7.1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem ze Sklepu można składać

na adres:

ZAKŁAD POWROŹNICZY S.C. EDYTA CZARNIECKA,HALINA CZARNIECKA

62-100 Wągrowiec ul.Ogrodowa 26

Sklep gwarantuje rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania produktu. Na wszystkie produkty zakupione w sklepie sklep.czarnieccy-liny.pl jest udzielana roczna gwarancja.

Wzór formularza reklamacyjnego

7.2. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest poprzez opcje, które klient zaznaczył w formularzu reklamacyjnym

7.3. ZAKŁAD POWROŹNICZY S.C. EDYTA CZARNIECKA,HALINA CZARNIECKA jest zobowiązany do dostarczenia Towaru bez wad.

7.4. ZAKŁAD POWROŹNICZY S.C. EDYTA CZARNIECKA,HALINA CZARNIECKA odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

7.5. Aby zgłosić wadę wskazane jest wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz posiadanie

jednego z trzech potwierdzeń zakupów w sklepie v (paragon, faktura, potwierdzenie bankowe).

VIII Własność intelektualna

8.1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

IX Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ZAKŁAD POWROŹNICZY S.C. EDYTA CZARNIECKA,HALINA CZARNIECKA a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ZAKŁAD POWROŹNICZY S.C. EDYTA CZARNIECKA, HALINA CZARNIECKA, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.